Referendum má neomezenou platnost

02.04.2017

Také jste slyšeli, že referendum platí jen dva/tři/pět let? Že po "x" letech je potřeba přezkoumat jeho aktuálnost vyvoláním nového? Nebo, že stačí zájem ze strany občana, nebo občanů a může být vyhlášeno další? 

Jednou platné referendum je platné neustále. Neexistuje žádný způsob, jak jej platnosti zbavit. V zákoně č. 22/2004 Sb. Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů je sice dána lhůta 24 měsíců, ale pouze jako ochranná doba, aby nemohlo být okamžitě vyvoláno referendum nové:

HLAVA II - ROZHODOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU A VYMEZENÍ ÚZEMÍ PRO JEHO KONÁNÍ
§ 7 -Nepřípustnost konání místního referenda
Místní referendum nelze konat
h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

U nás proběhlo referendum v roce 2012. Jeho platnost potvrdily ještě v tomtéž roce krajský i ústavní soud. 24 měsíců tedy uběhlo. Situace se ovšem nijak dramaticky nezměnila. Na nové tedy není třeba vydávat další peníze z obecního rozpočtu.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 51 -Náklady místního referenda
(1) Obec hradí ze svého rozpočtu výdaje spojené
a) s konáním místního referenda,
b) s vybavením hlasovací místnosti pro okrskové komise.

Referendum je podle § 49 pro zastupitele obce závazné. V praxi to znamená, že se jím zastupitelstvo obce musí řídit a nesmí v dané otázce rozhodnout jinak. Pro příznivce lomu to určitě není dobrá zpráva, a tak se ještě podívejme na otázku vyvolání referenda.

§ 8 - Konání místního referenda
(1) Místní referendum se koná, jestliže
a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo
b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen "návrh přípravného výboru") a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.

Myslíme si, že vzhledem k tomu, že předchozí referendum je pro zastupitele závazné, odstavec a) nepřipadá v úvahu. V tomto případě by tedy musel být sestavem přípravný výbor.

(2) Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň v obci nebo v její části, jde-li o místní referendum podle § 1 písm. c), anebo ve statutárním městě
do 3 000 obyvatel ..........30 % oprávněných osob.

Takový výbor tedy musí sehnat podpisy 30% osob, které s novým referendem souhlasí. Jeden, nebo dva zájemci tedy rozhodně nestačí.