Vyvlastnit nelze

25.03.2017

Také jste zaslechli názor, že v případě, že s ČLUZ nebudeme spolupracovat a nepovolíme těžbu, pozemky nám (Pozemky v místě těžby vlastní i obec - takže ano, nám všem, spoluobčané.)  vyvlastní a nebudeme z toho mít nic, nebo jen hodně málo?

Od roku 2004, kdy došlo ke stanovení dobývacího prostoru,  se lecos změnilo. Mimo jiné v roce 2012 i těžební zákon. Byl o něj sveden perný boj. Veto tehdejšího prezidenta Václava Klause nakonec přehlasoval senát. Většina se tehdy shodla, že těžba a tedy i zájmy těžebních společností, nejsou pro republiku natolik zásadní, aby existoval právní nástroj k upřednostění jejich zájmů před zájmy jiných osob. Ať už fyzických, nebo právnických.

A tak bylo zákonem č. 498/2012 Sb. zrušeno ustanovení § 31 odst. 4 písm. b) horního zákona, které znělo:

Pro účely dobývání výhradního ložiska je organizace oprávněna nabývat pro plnění úkolů stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo práv k nemovitostem a rozhodnutím o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva; o vyvlastňovacím řízení platí zvláštní předpisy.


Dále bylo zrušeno ustanovení § 33 odst. 4 horního zákona tohoto znění:

Nedojde-li k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí a převažuje-li veřejný zájem na využití
výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemků a jiných nemovitostí, postupuje se podle § 31 odst. 4.


Většina ale nebývají všichni. V roce 2013 podala skupina 19 senátorů návrh na zrušení novely č. 498/2012 sb., jíž se měnil zákon č. 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství. Ústavní soud to však zamítl. Pokud by totiž novelu zrušil, vytvořil by (rozuměj obnovil) zákon, k čemuž ovšem nemá oporu v ústavě.

Ke změnám Horního zákona od té doby sice došlo, vyvlastnění se tam ovšem zpět nedostalo. Doufejme, že ani nedostane.