K REFERENDU A PO NĚM

Co a kdy se událo

V jaké situaci se necházíme a proč? Alespoň na některé z otázek najdete odpovědi zde.
 

 • 28. června 2001
  České lupkové závody, a. s. podávají návrh na stanovení dobývacího prostoru Břežany II.
 • 12. července 2001
  Řízení přerušeno - Obvodní Báňský úřad Kladno vyzývá k doplnění žádosti
 • 5. prosince 2001
  Obecní úřad Břežany II se ještě odvolává proti rozhodnutí OKÚ Kolín - referát životního prostředí (rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2001).
 • 20. prosince 2002
  Požadované doplnění předloženo Obvodnímu báňskému úřadu Kladno a následně doplněno 4. března 2003.
 • 10. dubna 2003
  Přerušení řízení do doby vypracování a předložení posouzení vlivů na životní prostředí.
 • 19. listopadu 2003
  Obvodní báňský úřad oznamuje zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru.  Dále vyzval účastníky řízení, aby nejpozději při ústní jednání spojeným s místním šetřením, uplatnili své připomínky a návrhy.
  Protože návrh na stanovení dobývacího prosotru Břežany II se týkal rozsáhlého území a ne všichni účastníci řízení byli správnímu orgánu známi, bylo řízení zahájeno veřejnou vyhláškou.
 • 16. prosince 2003
  Ústní projednání:
  oú Břežany II již souhlasí se stanovením DP Břežany II a nebrání se dalšímu jednání.
  Připomínky majitelů pozemků - "Nesouhlasím s těžbou." - Byly smeteny jako irelevantní, neboť ustanovení DP ještě není povolení těžby.
  Pokud účastníci nesouhlasili se zřízením dobývacího prostoru, nebyl na takový nesouhlas brán zřetel, neboť nebyly uvedeny žádné důvody.

Stanovením dobývacího prostoru se nerozhoduje o těžbě nerostů, ale o určení organizace, která je oprávněna požádat o povolení hornické činnosti.


Je evidentní, že účastníci řízení o tomto nebyli informováni, celá situace jim nebyla jasná a neměli představu, jak se účinně bránit. Je otázkou, zda je v pořádku pracovat záměrně s nevědomostí účastníků řízení. Faktem je, že je to výhodné.


 • 26. února 2004
  Stanovení dobývacího prostoru O báňským úřadem Kladno (pod č.j. 1713/V/03/465/RCZ na rozloze 0,62990450 km2)
 • 31. března 2008
  Pořízení změny č. 2 územního plánu obce Břežany II bylo schváleno zastupitelstvem obce rozhodnutím dle zápisu č. 22/2008 za účelem zanesení stanoveného dobývacího prostoru Břežany II.
 • 3. prosince 2009
  Zjištěno, že došlo k administrativní chybě, kdy nebyly při návrhu zadání změny č. 2 ÚP obce Břežany II obeslány dvě sousední obce (Horoušany, Vyšehořovice).
  Dohodnuto nové projednávání.
 • 26. října 2011
  Veřejné projednání návrhu změny územního plánu.
 • 10. listopadu 2011
  Doručeny námitky k návrhu změny ÚP. (Týkající se převážně výsypek. Jiné námitky nepřipadaly v úvahu. Dobývací prostor byl již stanoven a otvírka těžby se ještě neřešila.)
 • 26. září 2012
  Přijat nový návrh - Výsypky zmenšeny o pozemky, kde majitelé s výsypkami nesouhlasili.
 • 10. března 2012
  Referendum vyvolané nejednotností zatupitelů obce s otázkami:
  Jste pro vybudování výsypek JZ a JV od lesíku Bělka?  (71 x Ano, 129 x Ne)
  Jste pro povolení těžby u lesíku Bělka? (67 x Ano, 134 x Ne)
  Hlasovalo 202 obyvatel 40,64% oprávněných osob.
 • 12. března 2012
  ČLZ, a. s. ubezpečuje zastupitelstvo obce o své dobré vůli spolupracovat nezávisle na výsledku referenda.
  Obec má slíbeno,
  - že v případě zalesnění během rekultivace, bude takto vzniklý les bezplatně převeden na obec Břežany II.
  - že v případě započetí s otvírkou lomu bude nezávisle na výši těžby platit obci 1 mil. Kč/rok.
  - že budou hledat cestu, jak uskutečnit kumulativní platbu za prvních pět let (tedy 5 mil.) na začátku období.
  Nezávisle na výsledku referenda zaplatí ČLZ a. s. vícenáklady na nutnou změnu územního plánu ve výši 350.000 Kč. 

Toto jednání si nelze vyložit jinak, než naprosté nerespektování názoru občanů obce Břežany II. Je v pořádku dále komunikovat s někým, pro koho nejsme partnery?
Pokud má k dalším jednáním docházet, neměli by občané trvat na tom, aby jednání s ČLZ, a. s. probíhala na řádných zastupitelstvech a ne za zavřenými dveřmi? Nejsme nevolníky našich zastupitelů, kteří pouze přijímají jejich rozhodnutní.

 • 28.dubna 2012
  Krajský soud odmítl návrh na zamítnutí referenda.
 • 29. srpna 2012
  Ustavní soud zamítl kasační stížnost na platnost referenda.
 • 6. května 2013
  Veřejná vyhláška: opakované projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Břežany II
  V poznámce se můžeme dočíst stanovisto Odboru stavebního a územního plánování k referenu:

Referendum bylo vyvoláno mimo lhůty pro vznesení námitek a připomínek. Na toto referendum tak nemohlo být pořizovatelem reflektováno, neboť následovalo po veřejném projednání, a stavební zákon neumožňuje zrušení již proběhnutého veřejného projednání. Obci bylo doporučeno zohlednit referendum jako svůj vlastní podnět při opakovaném veřejném projednání.

 • 26. června 2013
  Opakované veřejné projednání návrhu změny ÚP.
  Možnost vznášet připomínky měli pouze majitelé pozemků a staveb, zástupci veřejnosti a investor.
 • 7. července 2014
  Změna Územního plánu - částečně zapracovám výsledek referenda. Výsypky mimo dobývací prostor byly zrušeny. ČLUZ je umístí do dobývacího prostoru.
 • Dále již probíhají neveřejná jednání obce s ČLUZ, a. s.
 • Aktuálně jsme zváni ČLUZ, a. s. na 21. dubna 2017 na znovuprojednání stavu situace.