LOM V BŘEŽANECH II NECHCEME

Mnoho let se již v Břežanech II mluví o otevírání lupkového lomu. Dobývací prostor je stanoven, a tak je evidentní, že se o lomu určitě ještě nějakou dobu mluvit bude. Jestli se nám podaří těžbě zabránit, nebo zvítězí obchodní zájmy těžařské společnosti České lupkové závody, a. s.,  ukáže čas.
Tato stránka Vám má pomoci pochopit situaci, ve které se nacházíme a vysvětlit, proč si lom za obcí nepřejeme.
Peníze pro rozvoj obce se dají získat i jiným způsobem, než zaprodáním se těžařům na 130 let.


Umístění lomu

Obrázek dobývacího prostoru z územního plánu obce (2014) si můžete prohlédnout na stránkách obce Břežany II. Nenajdete tam již výsypky, proti kterým majitelé pozemků vznesli připomínky.


Břežany II


jsou součástí rozvojové oblasti OB1 - Praha. Území, které má potenciál být rekreační oblastí, domovem a zdrojem kvalitních českých produktů. Co nám k tomu přinese lom?

Také si tyto otázky kladete? Nejste sami. Není to tak dávno, co se něco podobného řešilo například v blízkých Horoušanech:

2.4.2007 Oznámení krajského úřadu o záměru Lupkových dolů zřídit další povrchový důl v blízkosti obce - Zastupitelstvo jednomyslně zaujalo stanovisko využít všech dostupných zákonných prostředků, aby bylo dalšímu rozšiřování povrchové těžby v okolí obce zabráněno. Tímto postojem chceme ochránit obyvatele obce před další zátěží spojenou s provozem povrchového dolu ( prašnost, hluk, zvýšený počet projíždějících nákladních vozidel obcí).

Mají s těžbou zkušenosti a nesouhlasí. Proč máme souhlasit my?


Poslední!

Ložisko Vyšehořovice - Svědčí Hůra (3 153 902) je prakticky posledním známým, avšak dosud nikdy netěženým zdrojem tohoto vyhrazeného nerostu v ČR.

Neměli bychom ložisko spíše zachovat pro případ, že lidstvo přijde na využití, kde nebudeme schopni lupek nahradit? Aktuálně je lupek nahraditelnou surovinou a k tomu nepříliš ekologickou. A to nejen díky těžbě.
Žijeme v době relativního dostatku. Máme čas hledat řešení, která jsou dlouhodobě udržitelná a přátelská k přírodnímu prostředí. Využijme je.České lupkové závody

Společnost České lupkové závody, a.s. je držitelem dobývacího prostoru Břežany II, který byl na tomto ložisku stanoven OBÚ Kladno dne 26.2.2004 (č.j. 1713/V/03/465/RCZ).

Ve článku pro Svět průmyslu z 31. října 2013 a znovu v roce 2014 jsme se mohli dočíst?:

Celkem jde 75 až 80 % námi vytěženého a zpracovaného lupku na export.

Pokud máme poslední zdroj nerostu, je vhodné jej v této míře vyvážet do zahraničí? A pokud jej opravdu republika nepotřebuje, proč jej vlastně těžit? Proč zásobovat cizinu na úkor zdraví našich dětí? 

(Články byly ještě na konci února 2017 na internetu dohledatelné. Dnes jsou již staženy.)Obec se ve svém územním plánování má řídit celorepublikovým plánem Politika územního rozvoje
ČR 2008 vypracovaným Ministerstvem pro místní rozvoj. Zvláště některé části stojí za povšimnutí:

REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

2.2 REPUBLIKOVÉ PRIORITY

(16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

(19)
...zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy)....

(22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro zůzné formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

(24)
...Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

3 ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

(38) Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat zejména:

f)
ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny.

Politika územního rozvoje
ČR 2008
ve znění Aktualizace č. 1
(V souladu s termínem stanoveným stavebním zákonem a usnesením vlády č. 561 ze dne 17. 5. 2006 byl návrh PÚR ČR 2008 zaslán na Úřad vlády ČR již v závěru roku 2008, ale jeho projednání vládou bylo několikrát odloženo; z tohoto důvodu byl v názvu PÚR ČR ponechán rok 2008.)
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR byla vydána usnesením vlády dne 5. dubna 2015 č. 276